ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

Misubishi Triton

อนุมัติ28/02/2566 เวลา 15:07:39
วันที่ใช้รถ 01 มี.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเวชกรรม Medicine   สำหรับแผนก เวชกรรม
จองใช้รถเพื่อ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ28/02/2566 เวลา 15:50:37
วันที่ใช้รถ 01 มี.ค. 66 เวลา 10:30   ถึงวันที่   01 มี.ค. 66 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ ห้องชันสูตร LAB   สำหรับแผนก ชันสูตร
จองใช้รถเพื่อ ส่งเลือด QT ศูนย์วิทย์ที่3 นครสวรรค์
รายละเอียด

TOYOTA

อนุมัติ28/02/2566 เวลา 15:50:14
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องประกันสุขภาพ Insurance   สำหรับแผนก งานประกัน
จองใช้รถเพื่อ เรื่องศูนย์จัดเก็บรายได้
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ21/02/2566 เวลา 14:23:44
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 มี.ค. 66 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ ห้องทันตกรรม DENT   สำหรับแผนก ทันตกรรม
จองใช้รถเพื่อ ไปให้บริการทันตกรรม ที่ รพสต.ทะนง
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ20/02/2566 เวลา 08:26:28
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเภสัชกรรม Farmarcy   สำหรับแผนก เภสัชกรรม
จองใช้รถเพื่อ refill ยา
รายละเอียด

AMBULANCE3

อนุมัติ02/03/2566 เวลา 17:03:30
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเวชกรรม Medicine   สำหรับแผนก เวชกรรม
จองใช้รถเพื่อ ติดตามผู้ป่วย
รายละเอียด

NISSAN

อนุมัติ28/02/2566 เวลา 15:07:45
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 66 เวลา 11:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ ห้องธุรการ ประชาพันธ์   สำหรับแผนก งานธุรการเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์
จองใช้รถเพื่อ ดูระบบการทำลายเอกสาร
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ28/02/2566 เวลา 15:50:22
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 66 เวลา 12:30   ถึงวันที่   02 มี.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องประกันสุขภาพ Insurance   สำหรับแผนก งานประกัน
จองใช้รถเพื่อ ประชุมศูนย์จัดเก็บรายได้
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ01/03/2566 เวลา 16:17:22
วันที่ใช้รถ 03 มี.ค. 66 เวลา 07:30   ถึงวันที่   03 มี.ค. 66 เวลา 08:30
ผู้ขอใช้ ห้องศูนย์สุขภาพชุมชน PCU   สำหรับแผนก PCU
จองใช้รถเพื่อ ออกเจาะเลือดผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ 4 ต.โพทะเล
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ28/02/2566 เวลา 15:50:29
วันที่ใช้รถ 03 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องประกันสุขภาพ Insurance   สำหรับแผนก งานประกัน
จองใช้รถเพื่อ เรื่องศูนย์จัดเก็บรายได้
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 78 รายการ