ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

TOYOTA

อนุมัติ21/08/2563 เวลา 15:42:19
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 63 เวลา 07:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องศูนย์สุขภาพชุมชน PCU   สำหรับแผนก PCU
จองใช้รถเพื่อ ประกวดทูบีนัมเบอร์วัน
รายละเอียด

Misubishi Triton

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 63 เวลา 12:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องกลุ่มการพยาบาล nurse   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
จองใช้รถเพื่อ
รายละเอียด

Toyota คันเก่า

อนุมัติ31/08/2563 เวลา 14:49:05
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 63 เวลา 12:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องกลุ่มการพยาบาล nurse   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
จองใช้รถเพื่อ ประชุม
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ31/08/2563 เวลา 13:26:28
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุม หน.ส่วนราชการ
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ02/09/2563 เวลา 14:32:43
วันที่ใช้รถ 02 ก.ย. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 ก.ย. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องพัสดุ stock   สำหรับแผนก งานพัสดุ
จองใช้รถเพื่อ ไปขอเลขเอกสารประกวดราคาที่ศาลากลางจังหวัด และไปรับของที่ร้านพิจิตรเคหะภัณฑ์
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อนุมัติ03/09/2563 เวลา 15:08:54
วันที่ใช้รถ 03 ก.ย. 63 เวลา 09:45   ถึงวันที่   03 ก.ย. 63 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ พุทธวรรณ   สำหรับแผนก เวชกรรม
จองใช้รถเพื่อ ประชุท สสอ.
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ03/09/2563 เวลา 09:02:36
วันที่ใช้รถ 03 ก.ย. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 63 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ ห้องชันสูตร LAB   สำหรับแผนก ชันสูตร
จองใช้รถเพื่อ ส่งขอเลือดหายาก กาชาดนครสวรรค์
รายละเอียด

Toyota คันเก่า

อนุมัติ03/09/2563 เวลา 15:09:42
วันที่ใช้รถ 08 ก.ย. 63 เวลา 07:30   ถึงวันที่   08 ก.ย. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ ผ่องศรี   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
จองใช้รถเพื่อ ประชุมจัดทำแผนคปสอ.
รายละเอียด

Mitsubishi Triton

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้รถ 08 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องการเงินการบัญชี finance   สำหรับแผนก งานการเงินบัญชี
จองใช้รถเพื่อ
รายละเอียด

Misubishi Triton

อนุมัติ03/09/2563 เวลา 15:20:09
วันที่ใช้รถ 09 ก.ย. 63 เวลา 07:00   ถึงวันที่   09 ก.ย. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสุญานี ศักดี   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
จองใช้รถเพื่อ ประชุม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 54 รายการ