[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 122 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 4 คน

[pawat]

[amporn]

[0292]

[Phiraphat]
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

 
  
ตัวชี้วัดหน่วยงาน  
 

ตัวชี้วัด ปี 2567


หน่วยงาน

Link

1.งาน Lab
2.งานผู้ป่วยนอก
3.งาน PCU
4.งานซัพพาย
5.งาน X-ray
6.งานการเงินการบัญชี
7.งานขยะ-บำบัด
8.งานการเจ้าหน้าที่
9.งานประกัน
10.งาน ยานพาหนะ
11.งาน ซักฟอก
12.งาน ทันตกรรม 
13.งาน บำบัด
14.งาน ประชาสัมพันธ์
15.งาน ผู้ป่วยใน
16.งานพัสดุ
17.งานแพทย์แผนไทย
18.งานเภสัชกรรม
19.งานรักษาความปลอดภัย
20.งานศูนย์เปล
21.งานห้องคลอด
22.งานห้องบัตร
23.งานกายภาพ
24.งานเวชระเบียน
25.งานเวชกรรม
26.งานประปา
27.งานโภชนการ
28.งานงานสิ่งแวดล้อม
29.งานศูนย์คอมพิวเตอร์
30.บริหาร คลิกเพื่อกรอกตัวขี้วัด
31.ER คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
32.ธุรการ คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
33.งานซ่อมบำรุง คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ปี 2566


หน่วยงาน

Link

1.งาน Lab
2.งานผู้ป่วยนอก
3.งาน PCU
4.งานซัพพาย
5.งาน X-ray
6.งานการเงินการบัญชี
7.งานขยะ-บำบัด
8.งานการเจ้าหน้าที่
9.งานประกัน
10.งาน ยานพาหนะ
11.งาน ซักฟอก
12.งาน ทันตกรรม 
13.งาน บำบัด
14.งาน ประชาสัมพันธ์
15.งาน ผู้ป่วยใน
16.งานพัสดุ
17.งานแพทย์แผนไทย
18.งานเภสัชกรรม
19.งานรักษาความปลอดภัย
20.งานศูนย์เปล
21.งานห้องคลอด
22.งานห้องบัตร
23.งานกายภาพ
24.งานเวชระเบียน
25.งานเวชกรรม
26.งานประปา
27.งานโภชนการ
28.งานงานสิ่งแวดล้อม
29.งานศูนย์คอมพิวเตอร์
30.บริหาร คลิกเพื่อกรอกตัวขี้วัด
31.ER คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
32.ธุรการ คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
33.งานซ่อมบำรุง คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ปี 2565


หน่วยงาน

Link

1.งาน Lab
2.งานผู้ป่วยนอก
3.งาน PCU
4.งานซัพพาย
5.งาน X-ray
6.งานการเงินการบัญชี
7.งานขยะ-บำบัด
8.งานการเจ้าหน้าที่
9.งานประกัน
10.งาน ยานพาหนะ
11.งาน ซักฟอก
12.งาน ทันตกรรม 
13.งาน บำบัด
14.งาน ประชาสัมพันธ์
15.งาน ผู้ป่วยใน
16.งานพัสดุ
17.งานแพทย์แผนไทย
18.งานเภสัชกรรม
19.งานรักษาความปลอดภัย
20.งานศูนย์เปล
21.งานห้องคลอด
22.งานห้องบัตร
23.งานกายภาพ
24.งานเวชระเบียน
25.งานเวชกรรม
26.งานประปา
27.งานโภชนการ
28.งานงานสิ่งแวดล้อม
29.งานศูนย์คอมพิวเตอร์
30.บริหาร คลิกเพื่อกรอกตัวขี้วัด
31.ER คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
32.ธุรการ คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
33.งานซ่อมบำรุง คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ปี 2564


หน่วยงาน

Link

1.งาน Lab
2.งานผู้ป่วยนอก
3.งาน PCU
4.งานซัพพาย
5.งาน X-ray
6.งานการเงินการบัญชี
7.งานขยะ-บำบัด
8.งานการเจ้าหน้าที่
9.งานประกัน
10.งาน ยานพาหนะ
11.งาน ซักฟอก
12.งาน ทันตกรรม 
13.งาน บำบัด
14.งาน ประชาสัมพันธ์
15.งาน ผู้ป่วยใน
16.งานพัสดุ
17.งานแพทย์แผนไทย
18.งานเภสัชกรรม
19.งานรักษาความปลอดภัย
20.งานศูนย์เปล
21.งานห้องคลอด
22.งานห้องบัตร
23.งานกายภาพ
24.งานเวชระเบียน
25.งานเวชกรรม
26.งานประปา
27.งานโภชนการ
28.งานงานสิ่งแวดล้อม
29.งานศูนย์คอมพิวเตอร์
30.บริหาร คลิกเพื่อกรอกตัวขี้วัด
31.ER คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
32.ธุรการ คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
33.งานซ่อมบำรุง คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ปี 2563

หน่วยงาน

Link

1.งาน Lab
2.งานผู้ป่วยนอก
3.งาน PCU
4.งานซัพพาย
5.งาน X-ray
6.งานการเงินการบัญชี
7.งานขยะ-บำบัด
8.งานการเจ้าหน้าที่
9.งานประกัน
10.งาน ยานพาหนะ
11.งาน ซักฟอก
12.งาน ทันตกรรม 
13.งาน บำบัด
14.งาน ประชาสัมพันธ์
15.งาน ผู้ป่วยใน
16.งานพัสดุ
17.งานแพทย์แผนไทย
18.งานเภสัชกรรม
19.งานรักษาความปลอดภัย
20.งานศูนย์เปล
21.งานห้องคลอด
22.งานห้องบัตร
23.งานกายภาพ
24.งานเวชระเบียน
25.งานเวชกรรม
26.งานประปา
27.งานโภชนการ
28.งานงานสิ่งแวดล้อม
29.งานศูนย์คอมพิวเตอร์
30.บริหาร คลิกเพื่อกรอกตัวขี้วัด
31.ER คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
32.ธุรการ คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
33.งานซ่อมบำรุง คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ปี 2562

หน่วยงาน

Link

1.งาน Lab
2.งานผู้ป่วยนอก
3.งาน PCU
4.งานซัพพาย
5.งาน X-ray
6.งานการเงินการบัญชี
7.งานขยะ-บำบัด
8.งานการเจ้าหน้าที่
9.งานประกัน
10.งาน ยานพาหนะ
11.งาน ซักฟอก
12.งาน ทันตกรรม 
13.งาน บำบัด
14.งาน ประชาสัมพันธ์
15.งาน ผู้ป่วยใน
16.งานพัสดุ
17.งานแพทย์แผนไทย
18.งานเภสัชกรรม
19.งานรักษาความปลอดภัย
20.งานศูนย์เปล
21.งานห้องคลอด
22.งานห้องบัตร
23.งานกายภาพ
24.งานเวชระเบียน
25.งานเวชกรรม
26.งานประปา
27.งานโภชนการ
28.งานงานสิ่งแวดล้อม
29.งานศูนย์คอมพิวเตอร์
30.บริหาร คลิกเพื่อกรอกตัวขี้วัด
31.ER คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
32.ธุรการ คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
33.งานซ่อมบำรุง คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัดตัวชี้วัด ปี 2561

หน่วยงาน

Link

1.งาน Lab
2.งานผู้ป่วยนอก
3.งาน PCU
4.งานซัพพาย
5.งาน X-ray
6.งานการเงินการบัญชี
7.งานขยะ-บำบัด
8.งานการเจ้าหน้าที่
9.งานประกัน
10.งาน ยานพาหนะ
11.งาน ซักฟอก
12.งาน ทันตกรรม 
13.งาน บำบัด
14.งาน ประชาสัมพันธ์
15.งาน ผู้ป่วยใน
16.งานพัสดุ
17.งานแพทย์แผนไทย
18.งานเภสัชกรรม
19.งานรักษาความปลอดภัย
20.งานศูนย์เปล
21.งานห้องคลอด
22.งานห้องบัตร
23.งานกายภาพ
24.งานเวชระเบียน
25.งานเวชกรรม
26.งานประปา
27.งานโภชนการ
28.งานงานสิ่งแวดล้อม
29.งานศูนย์คอมพิวเตอร์
30.บริหาร คลิกเพื่อกรอกตัวขี้วัด
31.ER คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
32.ธุรการ คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
33.งานซ่อมบำรุง คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด


ตัวชี้วัด ปี 2560

<

หน่วยงาน

Link

งานโรงครัว คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานศูนย์เปล  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานผู้ป่วยนอก  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานเภสัชกรรม  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน ER  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานห้องบัตร คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานการเงินและบัญชี  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน PCU  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน X-ray  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน ซ่อมบำรุง  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน ทันตกรรม  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน ธุรการ  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน บริหาร คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน พัสดุ  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งาน แพทย์แผนไทย  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานประกัน  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานศูนย์คอมพิวเตอร์  คลิกเพื่อกรอกตัวชี้วัด
งานเวชกรรม 


ออกแบบโดย : Photalae Hospital Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
พัฒนาโดย ศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโพทะเล
ติดต่อโรงพยาบาลโพทะเล เบอร์ 056-681115 Fax 056-681193 E-mail ptlhos11261@gmail.com เบอร์ฉุกเฉินEMS 1669
สร้างโดย : Photalae Modified to ATOMYMAXSITE 2.5