[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 67 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
  • พงษ์สนิท: มีคนโทรเข้าคลินิกหมอชำนาญหลายสาย ทุกวัน เป็นเบอร์พี่ด้วงครับ 0999749639
  • นพ.ธิติวัฒน์ เพชรกี่: ย้ายมาอยู่ รพ.บางมูลนาก แล้วครับ : )
  • สำรวย อยู่คง: ไม่ทราบว่านายแพทย์ธิติวัฒน์ เพชรกี่ นี่ได้ย้าย รพ.ไปอยู่ รพ .บางมูลนากหรือยังครับ หรือว่ายังอยู่ที่นี่
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

 
  
ITA ปี 2563  
 

คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2563


ดัชนี

ตัวชี้วัด

EB

หลักฐานเชิงประจักษ์

LINK

ความโปร่งใส 1.การจัดซื้อจัดจ้าง EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี    (ที่ผ่านมา) คลิก
EB2

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง
  2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)
  2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 -กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)
  2.3 หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  2.4 หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  2.5 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2.6 แจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่
  2.7 ภาพถ่ายการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
  2.8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2.9 แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
  2.10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.11 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  2.12 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  2.13 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลกรภายในหน่วยงาน
  2.14 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ
  2.15 คำสั่ง/ ข้อสั่งการ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  2.16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก
คลิก

คลิก
คลิก

คลิก
EB3

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  3.1 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  3.2 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Printscreen)
  3.3 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  3.4 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  3.5 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  3.6 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  3.7 โครงการวงเงินสูง
  3.8 โครงการวงเงินเกิน 5000

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก
คลิก
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
  4.1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ ขออนุญาตเผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน พฤศจิกายน 2562-กุมภาพันธ์ 2563(แบบสขร.1)
  4.2 ตัวอย่างรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
  4.3 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ ขออนุญาตเผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1)

คลิก

คลิก
คลิก

2.การมีส่วนร่วม

(ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร คลิก
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ คลิก
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ คลิก
3.การเปิดเผยข้อมูล EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน คลิก
ความพร้อมรับผิด 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี คลิก
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา) คลิก
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
สรุปผลงาน 6 เดือน ปี 2563
5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่ EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ คลิก
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ คลิก
6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน คลิก
7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน คลิก
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 8 : การรับสินบน EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน คลิก
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน คลิก
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ คลิก
10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน คลิก
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน คลิก
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ คลิก
11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง คลิก
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง  คลิก
คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คลิก

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ คลิก


ออกแบบโดย : Photalae Hospital Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
พัฒนาโดย ศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโพทะเล
ติดต่อโรงพยาบาลโพทะเล เบอร์ 056-681115 Fax 056-681193 E-mail ptlhos11261@gmail.com เบอร์ฉุกเฉินEMS 1669
สร้างโดย : Photalae Modified to ATOMYMAXSITE 2.5