[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 71 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

 
  
ITA ปี 2563  
 

คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2563


ดัชนี

ตัวชี้วัด

EB

หลักฐานเชิงประจักษ์

LINK

ความโปร่งใส 1.การจัดซื้อจัดจ้าง EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี    (ที่ผ่านมา) คลิก
EB2

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง
  2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)
  2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 -กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)
  2.3 หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  2.4 หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  2.5 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2.6 แจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่
  2.7 ภาพถ่ายการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
  2.8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2.9 แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
  2.10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.11 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  2.12 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  2.13 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลกรภายในหน่วยงาน
  2.14 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ
  2.15 คำสั่ง/ ข้อสั่งการ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  2.16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 2.17 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 (สขร.1)


คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก
คลิก

คลิก

คลิก
คลิก

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก

คลิก
EB3

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  3.1 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  3.2 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Printscreen)
  3.3 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  3.4 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  3.5 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  3.6 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  3.7 โครงการวงเงินสูง
  3.8 โครงการวงเงินเกิน 
  3.9 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินเกิน 5,000 บาท
  3.10 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินสูงสุด


คลิก

คลิก

คลิก

คลิก
คลิก

คลิก

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
  4.1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ ขออนุญาตเผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน พฤศจิกายน 2562-กุมภาพันธ์ 2563(แบบสขร.1)
  4.2 ตัวอย่างรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
  4.3 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ ขออนุญาตเผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1)
 4.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 (สขร.1)

คลิก

คลิก
คลิก

คลิก

2.การมีส่วนร่วม

(ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร คลิก
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ คลิก
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ คลิก
3.การเปิดเผยข้อมูล EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
 9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
 9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
 9.1.3 ผังโครงสร้างและกรรมการบริหาร
 9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมาย
 9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 9.1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
 9.1.7 พระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 9.1.8 ประมวลกฏหมายจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562
 9.1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
 9.1.10 อินโพกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 9.1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
9.4 แผนการจ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีร้องเรียน
9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
 9.7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
 9.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 9.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 9.7.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
 9.7.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
9.8มาตราฐาน หรือ คู่มือการปฏิบัติงาน
9.9มาตราฐานขั้นตอนการให้บริการ
9.10แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์


คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก

คลิก

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก


คลิก
คลิก
คลิก
คลิก


คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ความพร้อมรับผิด 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี คลิก
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา) คลิก
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
 - รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563  ไตรมาส 1
 - รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563  ไตรมาส 2
 - รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563  ไตรมาส 3
 - รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563  ไตรมาส 4
 - สรุปผลงาน 6 เดือน ปี 2563  ไตรมาส 2
5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่ EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ คลิก
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
  - ประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีมากดีเด่น ประจำปี2562 รอบที่ 2
  - ประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีมากดีเด่น ประจำปี2563 รอบที่ 1คลิก
คลิก
6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน คลิก
7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน คลิก
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 8 : การรับสินบน EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน คลิก
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน คลิก
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ คลิก
10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน คลิก
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน คลิก
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ คลิก
11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง คลิก
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง  คลิก
คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คลิก

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ คลิก


ออกแบบโดย : Photalae Hospital Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
พัฒนาโดย ศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโพทะเล
ติดต่อโรงพยาบาลโพทะเล เบอร์ 056-681115 Fax 056-681193 E-mail ptlhos11261@gmail.com เบอร์ฉุกเฉินEMS 1669
สร้างโดย : Photalae Modified to ATOMYMAXSITE 2.5