ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ22/08/2565 เวลา 08:52:19
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องคลินิคโรคเรื้อรัง NCD   สำหรับแผนก คลินิกโรคเรื้อรัง
วาระการประชุม ประชุมพื้นฟูความรู้พยาบาลเวชปฏิบัติ
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ03/08/2565 เวลา 13:52:13
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 ก.ย. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ ห้องเวชกรรม Medicine   สำหรับแผนก เวชกรรม
วาระการประชุม ถอดบทเรียนชมรมผู้สูงอายุ
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ18/08/2565 เวลา 11:46:21
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน คปสอ.ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ01/09/2565 เวลา 11:01:00
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.ย. 65 เวลา 13:30   ถึงวันที่   07 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องหัวหน้าบริหาร Manage   สำหรับแผนก หัวหน้าบริหาร
วาระการประชุม พิจารณาแผนจัดชื้อ จัดจ้าง งบ66
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ18/08/2565 เวลา 11:46:14
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ก.ย. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องปฐมภูมิ PCU   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม อสม.
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ05/09/2565 เวลา 09:55:59
วันที่ใช้ห้อง 09 ก.ย. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 ก.ย. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น.ส.อัมพร โกลาหะฬะ   สำหรับแผนก งานธุรการเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์
วาระการประชุม กรรมการบริหาร
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ12/09/2565 เวลา 11:57:43
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.ย. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   12 ก.ย. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องฉุกเฉิน Emergency   สำหรับแผนก ฉุกเฉิน
วาระการประชุม ประชุม conferene นักศึกษาพยาบาล
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ19/09/2565 เวลา 15:31:20
วันที่ใช้ห้อง 19 ก.ย. 65 เวลา 13:30   ถึงวันที่   19 ก.ย. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ห้องประกันสุขภาพ Insurance   สำหรับแผนก งานประกัน
วาระการประชุม ประชุม
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ12/09/2565 เวลา 11:58:21
วันที่ใช้ห้อง 20 ก.ย. 65 เวลา 20:00   ถึงวันที่   20 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
วาระการประชุม ประชุม คปสอ.โพทะเล ครั้งที่ 7/2565
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ19/09/2565 เวลา 08:48:33
วันที่ใช้ห้อง 21 ก.ย. 65 เวลา 13:30   ถึงวันที่   21 ก.ย. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ห้องผู้ป่วยใน IPD   สำหรับแผนก ผู่ป่วยใน
วาระการประชุม IMC PC
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 14 รายการ