ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ28/02/2566 เวลา 11:48:42
วันที่ใช้ห้อง 01 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
วาระการประชุม รับประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ28/02/2566 เวลา 11:48:53
วันที่ใช้ห้อง 02 มี.ค. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องหัวหน้าบริหาร Manage   สำหรับแผนก หัวหน้าบริหาร
วาระการประชุม คณะกรรมการบริหาร รพ
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ07/03/2566 เวลา 08:38:02
วันที่ใช้ห้อง 07 มี.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.อัมพร โกลาหะฬะ   สำหรับแผนก งานธุรการเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์
วาระการประชุม สอบสัมภาษณ์ พนักงานเปล
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ20/02/2566 เวลา 08:23:55
วันที่ใช้ห้อง 08 มี.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 มี.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องเวชกรรม Medicine   สำหรับแผนก เวชกรรม
วาระการประชุม คลินิกวัณโรค
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ20/02/2566 เวลา 08:23:40
วันที่ใช้ห้อง 09 มี.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   09 มี.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องปฐมภูมิ PCU   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุมแผนพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ประจำปี 2566 PCC โพทะเล
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ02/03/2566 เวลา 17:05:35
วันที่ใช้ห้อง 10 มี.ค. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   10 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องหัวหน้าบริหาร Manage   สำหรับแผนก หัวหน้าบริหาร
วาระการประชุม พิจารณาขั้นเงินเดือน รอบ1 /66
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ15/03/2566 เวลา 15:59:41
วันที่ใช้ห้อง 15 มี.ค. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   15 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องหัวหน้าบริหาร Manage   สำหรับแผนก หัวหน้าบริหาร
วาระการประชุม ประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและวินัยในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบ 2566 (ITA)
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ14/03/2566 เวลา 14:20:23
วันที่ใช้ห้อง 20 มี.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   20 มี.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.อัมพร โกลาหะฬะ   สำหรับแผนก งานธุรการเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์
วาระการประชุม สอบสาัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ09/02/2566 เวลา 14:18:48
วันที่ใช้ห้อง 21 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   21 มี.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ห้องเวชกรรม Medicine   สำหรับแผนก เวชกรรม
วาระการประชุม จัดอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตแนวทางการป้องกันการฆ่าตัวตายและการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ14/03/2566 เวลา 14:19:12
วันที่ใช้ห้อง 21 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   21 มี.ค. 66 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ ห้องเวชกรรม Medicine   สำหรับแผนก เวชกรรม
วาระการประชุม รับประเมินงาน Green&Clean hospital
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 13 รายการ