ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ26/08/2563 เวลา 09:33:41
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
วาระการประชุม นำเสนอผลงาน 3 วัน
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ14/08/2563 เวลา 14:38:50
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องสำนักวิชาการ -   สำหรับแผนก สำนักวิชาการ
วาระการประชุม ประชุม คปสอ. ประจำเดือนกันยายน
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ18/08/2563 เวลา 16:38:16
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ห้องปฐมภูมิ PCU   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม อสม.
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ03/09/2563 เวลา 09:03:27
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ย. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.อัมพร โกลาหะฬะ   สำหรับแผนก งานธุรการเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์
วาระการประชุม ประชุม กกบ. ครั้งที่ 12
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ17/09/2563 เวลา 11:21:26
วันที่ใช้ห้อง 15 ก.ย. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   15 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ห้องหัวหน้าบริหาร Manage   สำหรับแผนก หัวหน้าบริหาร
วาระการประชุม แผน64
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ26/08/2563 เวลา 09:33:53
วันที่ใช้ห้อง 16 ก.ย. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   16 ก.ย. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น.ส.อัมพร โกลาหะฬะ   สำหรับแผนก งานธุรการเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์
วาระการประชุม สอบคัดเลือกพนักงานกระทรวง
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ03/09/2563 เวลา 09:03:39
วันที่ใช้ห้อง 16 ก.ย. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   16 ก.ย. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น.ส.อัมพร โกลาหะฬะ   สำหรับแผนก งานธุรการเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์
วาระการประชุม สอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด

ห้องประชุมเพชรไพลิน

อนุมัติ17/09/2563 เวลา 11:21:38
วันที่ใช้ห้อง 18 ก.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   18 ก.ย. 63 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ เวชกรรม   สำหรับแผนก เวชกรรม
วาระการประชุม บำบัดยาเสพติด
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ18/09/2563 เวลา 15:48:31
วันที่ใช้ห้อง 18 ก.ย. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   18 ก.ย. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ห้องพัสดุ stock   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม ประชุมการจัดทำแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด

ห้องประชุมพลอยชมพู

อนุมัติ18/09/2563 เวลา 13:31:58
วันที่ใช้ห้อง 21 ก.ย. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   21 ก.ย. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ห้องผู้ป่วยใน IPD   สำหรับแผนก ผู่ป่วยใน
วาระการประชุม ประชุมPCT
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 12 รายการ